Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě
Association for Central European Cultural Studies

 

AKCE O NÁS PROJEKTY KNIHOVNA
CLAVIBUS UNITIS
BIBLIO STARÉ HUDEBNÍ TISKY E-LIBRARY KONTAKTY

 

Charakteristika:

On-line dostupné recenzované odborné periodikum k dějinám duchovní kultury v zemích Koruny české od počátků státnosti do začátku 19. století. Jak již naznačuje název, jeho posláním je přinášet odborné příspěvky k dějinám písemné, výtvarné a hudební kultury ve střední Evropě v období středověku a raného novověku (s dílčími přesahy do 19. století) v mezioborovém kontextu, přičemž jednotícím prvkem je duchovní odkaz antické a křesťanské kultury (latina, klasické tradice v umění apod.). Důraz je kladen na publikování původních studií založených na pramenném bádání, edic a analytických nálezových zpráv.

Periodicita:

Periodikum vychází jednou ročně ve formátu pdf, první číslo bylo publikováno po několikaletých přípravách v roce 2012.

Vydavatel:

Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě (Association for Central European Cultural Studies) / NDKSE (A.C.E.C.S)
Husova 20, 110 00 Praha 1
www.acecs.cz
e-mail: acecs@seznam.cz
Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě (IČ 45250669) je zapsána v Nadačním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl N, vložka 390.

Redakční rada:

• Šéfredaktor:

PhDr. Jiří K. KROUPA (Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě, Praha)

• Výkonní redaktoři:

doc. PhDr. Josef BARTOŇ, Th.D. (Katedra biblických věd a starých jazyků Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy, Praha)
Mgr. Jan BAŤA, Ph.D. (Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Praha)
Haig UTIDJIAN, Ph.D., CAS (GSMD), M.Sc. (DIC), B.Sc. (Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě, Praha)

• Členové redakční rady:

PhD Giuseppe DIERNA (Roma)
Mgr. et Mgr. Marek DOSPĚL, Ph.D. (Biblical Archaeology Society, Washington, DC)
prof. UKSW dr hab. Beata GAJ (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa)
prof. PhDr. Marta HULKOVÁ, Ph.D. (Katedra muzikológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava)
PhDr. Jaromír LINDA, Ph.D. (Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, Praha)
doc. Mgr. Jana SPÁČILOVÁ, Ph.D. (Katedra muzikologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého, Olomouc)
Mgr. Martina ŠÁROVCOVÁ, Ph.D. (Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě, Praha)

Pokyny pro přispěvatele:

Příspěvky v češtině, slovenštině, polštině, latině a ve všech světových jazycích přijímá redakce v libovolném textovém editoru na e-mailové adrese acecs@seznam.cz, recenzní výtisky a ve výjimečných případech i příspěvky ve strojopisné či rukopisné podobě pak na sekretariát Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě, U Třešňovky 8, CZ-180 00 Praha 8, tel. +420 603 25 13 13.
Rozsah příspěvku není omezen, vítána je obrazová dokumentace vhodná k on-line prezentaci, povinnou součástí odborné stati je abstrakt a klíčová slova v angličtině (překlad případně zajistí vydavatel).
Limitní šířka pro formátování tabulek a notových příkladů (maximálně 19 cm při velikosti fontu 10) je dána tiskovým formátem A4 výstupního pdf.
Pro citační úzus viz on-line dostupná čísla, žádoucí je uvádění plných jmen autorů a nakladatelství.
Redakce si vyhrazuje právo po dohodě s autorem sjednotit běžně užívané zkratky, bibliografické citace, způsob číslování obrázků, tabulek a notových příkladů dle úzu zavedeného pro Clavibus unitis.

Recenzní řízení:

Periodikum Clavibus unitis je koncipováno jako mezinárodní vědecká revue (odborné recenzované periodikum), publikované příspěvky procházejí standardním redakčním a oponentským řízením, tzn., že odborná stať je přijata k publikaci pouze tehdy, pokud ji doporučí ke zveřejnění minimálně dva recenzenti, kteří nejsou zaměstnanci stejného pracoviště jako její autor, resp. spoluautor, a nejsou s ním ani žádným jiným způsobem v konfliktu zájmů. Součástí každého posudku je závěr, zda recenzent stať k otištění:

a) doporučuje,
b) doporučuje s výhradami (stať pak může být otištěna, pokud ji její autor přepracuje a doplní na základě připomínek uvedených v posudku),
c) nedoporučuje.

Autor stati je seznámen s výsledky recenzního řízení a s případnými doporučeními recenzentů.
Recenzní posudky jsou archivovány v redakci periodika v sídle vydavatele.

CLAVIBUS UNITIS 2023 / XIICLAVIBUS UNITIS 2022 / XICLAVIBUS UNITIS 2021 / XCLAVIBUS UNITIS 2020 / IXCLAVIBUS UNITIS 2019 / VIIICLAVIBUS UNITIS 2018 / VIICLAVIBUS UNITIS 2017 / VICLAVIBUS UNITIS 2016 / VCLAVIBUS UNITIS 2015 / IVCLAVIBUS UNITIS 2014 / IIICLAVIBUS UNITIS 2013 / IICLAVIBUS UNITIS 2012 / I


 
2010-2023 © ACECS (Ver.03.22)